Tutor Platform – ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Tutor Platform – ข้อกำหนดและเงื่อนไข

แนะนำ

ยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์มติวเตอร์ของเรา การใช้แพลตฟอร์มของเราเป็นติวเตอร์ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

กฎของติวเตอร์

ในฐานะผู้สอนบนแพลตฟอร์มของเรา คุณยอมรับกฎต่อไปนี้:

 • คุณจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประสบการณ์ของคุณในฐานะติวเตอร์
 • ติวเตอร์ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเรียนเพิ่มจากค่าสอนที่กำหนดไว้แต่แรก
 • ติวเตอร์จะรับเงินค่าสอนเป็นรายครั้งโดยคลาสออนไลน์ให้ผู้เรียนชำระเงินก่อนเรียน และคลาสออนไซต์ให้ติวเตอร์เรียกเก็บเงินหลังสอนเสร็จ
 • คุณจะให้บริการการสอนอย่างสุดความสามารถกับผู้เรียน
 • คุณจะไม่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดหรือการกระทำต้องห้ามตามที่กำหนดในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
 • คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ค่าธรรมเนียม/ค่าแนะนำ

ในฐานะติวเตอร์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มของเรา รวมถึงภาษีใดๆ ที่อาจเรียกเก็บจากค่าธรรมเนียมเหล่านั้น

กฎการชำระค่าแนะนำ

 • ติวเตอร์ชำระค่าแนะนำผ่านระบบชำระเงินของ หรือทางไลน์ของทางผู้ให้บริการเท่านั้น
 • ติวเตอร์จะไม่พูดถึงค่าแนะนำที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองหรือผู้เรียน
 • ติวเตอร์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นเอง ตัวอย่าง: เอกสารประกอบการเรียน, ค่าเดินทาง เป็นต้น
 • ติวเตอร์จะต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างจริงจัง

ข้อกำหนดการคืนเงินค่าแนะนำ

 • หากผู้เรียนหรือผู้ปกครองยกเลิกงานสอนก่อนที่ติวเตอร์จะเริ่มสอน ติวเตอร์จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • หากผู้เรียนหรือผู้ปกครองยกเลิกงานสอนโดยติวเตอร์ดำเนินการสอนไปแล้ว 1 ครั้ง ทางผู้ให้บริการจะดำเนินการคืนเงินให้กับติวเตอร์ 50%
 • ติวเตอร์จะต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างจริงจัง

ข้อกำหนดที่ไม่สามารถคืนเงินได้

 • ติวเตอร์จะต้องตรวจสอบรายละเอียดงานอย่างก่อนที่จะดำเนินการชำระเงิน (หากเกิดจากความผิดพลาดของติวเตอร์จะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี)
 • ติวเตอร์เป็นผู้ยกเลิกงานสอนด้วยตัวเอง
 • ติวเตอร์มีปัญหากับผู้เรียนหรือผู้ปกครอง
 • หากติวเตอร์ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น มาสาย, กลับก่อนเวลา, สอนไม่ครบกำหนด หรือมีการร้องเรียนจากผู้เรียนหรือผู้ปกครอง ติวเตอร์จะไม่ได้รับค่าแนะนำคืนทุกกรณี

ขอบเขต

เราอาจยุติการใช้งานแพลตฟอร์ของติวเตอร์เมื่อใดก็ได้ โดยมีหรือไม่มีสาเหตุ และจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ หากเรายกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์มของติวเตอร์ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณได้อีกต่อไป

 • เราไม่อนุญาตให้ติวเตอร์นำงานไปขายต่อหรือส่งต่อ หากตรวจพบถูกดำเนินการตัดสิทธิการเป็นติวเตอร์
 • การกระทำที่ก่อให้เกิดการเสียชื่อเสียงของผู้ให้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น ส่งอีเมลถึงคุณหรือโพสต์ประกาศบนแพลตฟอร์มของเรา การใช้แพลตฟอร์มของเราเป็นติวเตอร์ต่อไปหลังจากที่เราได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แสดงว่าคุณยืนยันการยอมรับการเปลี่ยนแปลง

การติดต่อ

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือแพลตฟอร์มของเราในฐานะติวเตอร์ โปรดติดต่อเรา