1. บทนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ควบคุมการลงทะเบียนและการเข้าร่วมในหลักสูตรของคุณ (“หลักสูตร”) ที่นำเสนอโดย Thinkkub Academy (“เรา”, “ของเรา” หรือ “พวกเรา”)

2. การลงทะเบียนและการชำระเงิน

2.1. หากต้องการลงทะเบียนในหลักสูตรของเรา ผู้เข้าร่วมจะต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นและชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

2.2. การชำระเงินไม่สามารถขอคืนเงินได้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเหล่านี้หรือตามที่กฎหมายกำหนด

3. เนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตร

3.1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข อัปเดต หรือยกเลิกหลักสูตรหรือเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.2. ตารางหลักสูตร ผู้สอน และสื่อการสอนอาจแตกต่างกันไป

4. ความประพฤติ

4.1. ผู้เข้าร่วมควรประพฤติตนด้วยความเคารพต่อผู้สอนและเพื่อนร่วมคลาส

4.2. พฤติกรรมที่ก่อกวนหรือไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ถูกไล่ออกจากหลักสูตรโดยไม่มีการคืนเงิน

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1. เนื้อหาหลักสูตร เนื้อหา และวิธีการทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ Thinkkub Academy และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์

5.2. ผู้เข้าร่วมไม่สามารถทำซ้ำ แจกจ่าย หรือใช้เนื้อหาของหลักสูตรโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา

6. การยกเลิกและการคืนเงิน

6.1. หากเรายกเลิกหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

6.2. ผู้เข้าร่วมที่ต้องการยกเลิกการลงทะเบียนจะต้องดำเนินการดังกล่าวอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรเพื่อรับเงินคืน 50%

7. ข้อจำกัดความรับผิด

7.1. ความรับผิดของเราสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดเหล่านี้หรือการเข้าร่วมหลักสูตรจะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ผู้เข้าร่วมจ่าย

7.2. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียทางอ้อม พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ

8. การคุ้มครองข้อมูล

8.1. เราเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมและจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

8.2. โดยการลงทะเบียนในหลักสูตร ผู้เข้าร่วมตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ


ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมาย ประเทศไทย ข้อพิพาทที่เกิดจากข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียว

10. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ผู้เข้าร่วมจะได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

11. ระยะเวลาและระยะเวลาของหลักสูตร

11.1. กำหนดเวลา: หลักสูตรจะเริ่มและสิ้นสุดตามเวลาที่ระบุไว้ในตารางหลักสูตรหรือคำอธิบาย ผู้เข้าร่วมคาดว่าจะพร้อมในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรดำเนินไปอย่างราบรื่น

11.2. การตรงต่อเวลา: ผู้เข้าร่วมจะต้องเข้าร่วมเซสชั่นตรงเวลา ผู้ที่มาสายอาจไม่รับประกันว่าจะได้เข้าร่วมเซสชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการรบกวนความลื่นไหลของชั้นเรียน

11.3. การลา: การพลาดเซสชันอาจหมายถึงการพลาดข้อมูลหรือประสบการณ์ที่สำคัญ เราไม่รับประกันว่าจะจัดให้มีเซสชั่นชดเชยหรือมีการเสริมคลาสสำหรับผู้ที่พลาดเซสชั่น

11.4. ระยะเวลาของหลักสูตร: ระยะเวลาของแต่ละหลักสูตรจะมีอายุไม่เกิน 6 เดือน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาหากจำเป็น แม้ว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็ตาม

11.5. ช่วงพัก: หากหลักสูตรใช้เวลาหลายชั่วโมง อาจจัดให้มีการพักระยะสั้นตามที่ผู้สอนกำหนด

11.6. การขยายหลักสูตร: ไม่รับประกันการขยายหลักสูตรเกินวันที่สิ้นสุดที่ระบุ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอนหรือฝ่ายบริหารของโรงเรียน

11.7. ความยากลำบากทางเทคนิค: ในกรณีที่เกิดปัญหาทางเทคนิคที่ส่งผลต่อการเริ่มต้นหรือความต่อเนื่องของเซสชั่นหลักสูตรออนไลน์ เราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขสถานการณ์โดยทันที หากเซสชันไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เซสชันนั้นจะถูกกำหนดเวลาใหม่